УКРАЇНА – ЯПОНІЯ

 

   Задля підтримки українців у цей надважкий для кожного з нас час війни, з метою набуття додаткових знань та можливостей для учнів Ліцею, випускників нашого навчального закладу та студентів, а також з метою налагодження більш тісних і плідних контактів з дружньою для України Японією Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка радо відгукнувся та із вдячністю прийняв пропозицію, що є добровільним проєктом Японської мовної школи NIPPON ACADEMY щодо вивчення японської мови та роботи в Японії протягом одного року для студентів віком 16+.
   NIPPON ACADEMY люб’язно надала можливість ознайомитися з умовами, які будуть запропоновані майбутнім студентам, у фото та відео форматі:
Японські університети та школи вже співпрацюють з Україною шляхом обміну студентами. Але саме цього року уряд Японії забезпечить плату за переліт до Японії та підтримку витрат на проживання в Японії. Окрім того, японська сторона готова допомогти
  - з візовим запрошенням (підготувати всі документи, необхідні для подання заявки на тимчасову візу в Японію);
  - системою стипендій для приїзду на навчання (в якості стипендії – надання грошової позики студентам, необхідної для навчання, а також авіаквитки, навчання, плата за гуртожиток, витрати на проживання тощо);
  - допомога з працевлаштуванням (студенти можуть працювати неповний робочий день під час навчання в Японії і згодом поетапно повертати позику).
   Основною вимогою цієї програми є японська мова: студенти, що бажають взяти участь у цій програмі, мають принаймні початково вивчити японську.
   Якщо у подальшому студенти захочуть вступити до університетів Японії на курс бакалавра чи магістра, вони отримають таку можливість після вивчення японської мови в мовній академії NIPPON ACADEMY. Ця програма спрямована на те, щоб стати незалежним в Японії, працюючи і заробляючи самостійно.
   Також міська влада міста Maebashi, де розташована NIPPON ACADEMY, виділила окремий фонд для роботи й проживання людей з України. І підтримка буде поширена.
   Реєстрація для участі у цій програмі наших випускників здійснюється за формою
   Ми щиро дякуємо нашим японським друзям і колегам за їхню пропозицію і підтримку, за можливість вивчати японську мову з носіями мови і додатково повідомляємо, що найближча навчальна сесія у Японії розпочнеться на початку липня 2022 року.
_________________________________________________________________
UKRAINE - JAPAN 
   In order to support Ukrainians in this extremely difficult for all of us time of war and in order to acquire additional knowledge and opportunities for students and graduates of the Lyceum, as well as to establish closer and fruitful contacts with Ukraine-friendly Japan, Ukrainian Humanitarian Lyceum of Taras Shevchenko Kyiv National University gladly responded and gratefully accepted the offer, which is a voluntary project of the Japanese language school NIPPON ACADEMY: to learn Japanese and work in Japan for one year for students aged 16+.
   NIPPON ACADEMY kindly provided an opportunity to get acquainted with the conditions that will be offered to future students in photo and video format:
Japanese universities and schools are already cooperating with Ukraine through student exchanges. This year Japanese government will provide payment for a flight to Japan and support for living expenses in Japan. In addition, Japanese side is ready to help with:
   - a visa invitation (prepare all the documents required to apply for a temporary visa to Japan);
  - a system of scholarships for coming to study (as a scholarship - providing a cash loan for students required for training, as well as air tickets, tuition, dormitory fees, living expenses, etc.);
   - employment assistance (students can work part-time while studying in Japan and then gradually repay the loan).
   The main requirement of this program is Japanese language: students wishing to participate in this program must at least initially learn Japanese.
   If students wish to enter a university in Japan later for a bachelor's or master's degree, they will have the opportunity to study Japanese at the NIPPON ACADEMY. This program aims to become independent in Japan, working and earning independently.
   In addition, the city authorities of Maebashi, where NIPPON ACADEMY is located, have allocated a separate fund for the work and residence of people from Ukraine and soon this kind of support will be extended.
   Registration for participation in this program of our graduates is carried out according to the form
   We truly thank our Japanese friends and colleagues for their suggestion and support, for the opportunity to learn Japanese with native speakers, and additionally announce that the next training session in Japan will begin in early July 2022.