Реформування в Україні має починатися
із духовних цінностей, громадянськості й людськості
Ганна Сазоненко


    У центрі акмеологічного впливу ліцейного простору – виховання духовно зрілої особистості,  громадянина України – патріота, національно-свідомої особистості (духовна зрілість) та  системна реалізація Концепції національно-патріотичного виховання «Громадянин України ІІІ тисячоліття» (автори       Г.С. Сазоненко,  В.В. Стрілько) – це ті питання, які піднімалися  на педагогічній раді  «Я – українець, МИ – українці: вимір  духовності нового покоління»  11 листопада 2019 року.

   Г.С. Сазоненко, директор ліцею,  голова педагогічної  ради,  кандидат педагогічних  наук, народний вчитель України, лауреат Державної премії  в галузі освіти наголосила, що з розвитком духовної зрілості особистості пов’язана освітня мета – плекання національної еліти, виховання  гідного громадянина України, який має чітку державотворчу позицію. Саме акмеологічна модель дає можливість якісно здійснювати процес виховання, в основі якого лежить цілісний розвиток компетентної особистості, її громадянська позиція, висока мотивація на досягнення життєвого успіху, що викликано, з одного боку, замовленням суспільства на «продукт педагогічної діяльності», а з іншого – тим, що в ліцеї створений особливий відкритий  акмепростір, де проектуються активні моделі життя успішної людини на основі морально-ціннісних імперативів, а головним результатом є  духовна та соціальна зрілість випускника, готовність до життєвого самоствердження.

   На педагогічну раду була  запрошена Катерина Олександрівна  Журба,  доктор педагогічних  наук, головний співробітник лабораторії  громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, яка відзначила, що виміром духовності громадянина України є національна самоідентифікація, яка втілюється у почуттях-цінностях – «Я-Українець» – «Ми-Українці». Сутність цих почуттів-цінностей полягає у дієвій причетності особистості до своєї нації, до роду в широкому розумінні цього слова.  Катерина Олександрівна  закцентувала, що  стратегічна мета щодо виховання та розвитку громадянина України  Інституту  та Ліцею збігається, а тому разом ми  виховуємо гідних українців.  

   Конструктивний діалог учителів, батьків, учнів та науковця  сприяв новому етапу  осмислення розвитку духовності ліцеїстів. Це  не проста справа, і тому  акмевиховання орієнтується на духовні та загальнолюдські цінності українського народу, повагу до рідної мови та культури, патріотизм,  а  одним із головних принципів системи виховання в УГЛ  є його національна спрямованість.